ФОРЕНТИН – Форум за предприемачи и инвеститори

01 Ноември 2010
ФОРЕНТИН – Форум за предприемачи и инвеститори

Предприемаческият дух е много добре развит в сферата на информационните и комуникационните технологии, но липсата на рискови инвестиционни инструменти и бизнес опит на предприемачите ограничават развитието на фирмите от сектора. В рамките на политиката за подобряване на средата за развитие на МСП (малки и средни предприятия) ИКТ Клъстер стартира проект, наречен ФОРЕНТИН – Форум за предприемачи и инвеститори. Целта на проекта е да подкрепи млади и иновативни компании от ИКТ сектора чрез консултации за подготовка на стратегически анализ, план за развитие и представяне пред потенциални инвеститори.


Развитието на МСП от ИКТ сектора през последните 10 години показва, че не всички компании са готови да получат инвестиции. Те нямат необходимия опит и знание за управление на инвестицията и не могат да оценят факторите, които пречат на тяхното развитие. В резултат не успяват да разработят планове за дългосрочно устойчиво развитие. Фондация "ИКТ Клъстер" предлага възможност за решаване на горните проблеми. Работата с фирмите преминава през две фази:

  • Фаза 1 включва подбор на подходящи МСП с потенциал за развитие, които имат нужда от допълнително финансиране. Изборът се осъществява след извършване на детайлен анализ на развитието на фирмата до момента. Целта е да се определят силните и слабите страни, както и конкурентните предимства на компанията, и на тази база да се направи стратегическо планиране.
  • Фаза 2 на проекта включва представяне на фирмите пред потенциални инвеститори. В края на фаза 1, всяка консултирана фирма получава официален документ наречен "Визия за развитие", въз основа на който по-нататък се изготвя и инвестиционен меморандум.

Лятно училище ФОРЕНТИН

В началото на лято 2008 г. фондация  "ИКТ Клъстер" стартира инициативата "Лятно училище" като част от проект ФОРЕНТИН. След провеждането на внимателен подбор, фондацията даде възможност на студенти от 2-ри и 3-ти курс от икономическите специалности на водещите български университети да приложат на практика знанията си.
В рамките на два месеца през лятото на 2008 г. екип от петима студенти проведе редица индивидуални срещи с две компании от ИКТ сектора, търсещи инвестиции. Като резултат, фондация  "ИКТ Клъстер" създаде собствена методика за стратегически анализ на малките и средни предприятия в сектора.

По време на работата си екипът на лятно училище ФОРЕНТИН беше консултиран и наблюдаван от професионалисти, работещи в сферата на инвестициите – г-н Ефтим Пандеф, председател на фирма  "Axa Solutions" и г-н Константин Стойчев, управляващ партньор във фирма  "Маконис" ООД.

Представяне пред инвеститори

На 2-ри април 2008 г. бе направена първата стъпка в представянето на български фирми пред инвеститори. В рамките на организиран от фондация  "ИКТ Клъстер" международен форум на двустранни срещи, български компании от ИКТ сектора имаха възможността да установят контакти с чуждестранни фирми и инвеститори и да открият нови партньори.

Следваща такава възможност фирмите от ИКТ сектора получиха в рамките на втората регионална конференция на центъра за предприемачество и управленско развитие. Събитието се проведе в периода 16-18 май 2008 г. и за първи път се даде възможност на предварително избрани фирми да представят своите бизнес идеи пред фондове и бизнес ангели. Фондация  "ИКТ Клъстер" оказа съдействие на три фирми при представянето им на конференцията.

През 2007-2008 г. благодарение на участието си в консорциума на проект EOS и широката мрежа от партньори, фондация "ИКТ Клъстър" осигури възможност на МСП от ИКТ сектора да представят свои продукти и услуги пред потенциални клиенти и бъдещи бизнес партньори от Швейцария, Испания, Италия, Франция, Германия и др.

ИКТ Клъстер поддържа тясно сътрудничество с редица европейски и чуждестранни партньори и е партньор в редица клъстерни мрежи и мрежи от МСП, което дава възможност на компаниите да открият нови партньори и да излязат на чужди пазари.

Виж всички проекти