Учредително събрание на Български Клъстер “Телекомуникации”

03 Ноември 2010
Учредително събрание на Български Клъстер “Телекомуникации”

Клъстер по телекомуникации е създаден по инициатива на Фондация "ИКТ Клъстер" в началото на 2008 г. в рамките на проект "Формиране на Клъстер по телекомуникации и създаване на устойчива клъстерна стратегия" (проект BG 2005/017-586.04.02/ESC/G/CDI-II-003), финансиран от  програма ФАР и Министерството на икономиката и енергетиката.
На общо събрание, което се състоя на 13.04.2010 г., Клъстер по телекомуникации бе преобразуван в сдружение с нестопанска цел – Български Клъстер "Телекомуникации". Членове на новото юридическото лице са 10 фирми от ИКТ сектора и Технически Университет – София.

Български Клъстер "Телекомуникации" има за основна цел да подпомага развитието на бизнеса и иновациите в сектора на телекомуникациите  чрез повишаване на конкурентоспособността на фирмите-членки. Тази цел ще бъде постигната с помощта на следните подцели:

  1. Създаване на конкурентоспособност на фирмите-членки на клъстера и увеличаване на оборота на всяка една от тях с 10 - 15% за 2011 и 25% за 2012 г.;
  2. Подпомагане на научно-изследователската и развойна дейност (R&D) във фирмите – членки за създаване на иновативни и конкурентоспособни продукти;
  3. Въвеждане на маркетинг  и търговска дейност на ниво клъстер, с цел навлизане в нови пазари;
  4. Подпомагане на квалификацията и преквалификация на кадрите на фирмите от клъстера;
  5. Изграждане на публичност и имидж на клъстера.

Доц. д-р инж. Владимир Пулков, декан на Факултета по телекомуникации, Технически университет – София бе избран за председател на управителния съвет на новия клъстер.

Виж всички проекти