Инициатива за широколентов достъп

02 Ноември 2010
Инициатива за широколентов достъп

Какво представлява широколентовият достъп?

Широколентиовият достъп или скоростен интернет предоставя възможност за пренасянето на големи обеми данни, глас и видео. Той осигурява усъвършенстването и развитието на електронен бизнес и електронно здравеопазване и предоставя на потребителите бърз достъп до онлайн игри, музика, филми, онлайн телевизия и всякакво друго съдържание със скорост над 1 Mb/s. Високата скорост осигурява възможност да се работи по-бързо и с достъп до голям брой програми, както и да се работи с по-голям обем информация. Широколентовият достъп ще предостави равни възможности на достъп до информация на потребителите в селските и по-слабо развитите райони на страната.

Европейска политика за развитие на широколентовия достъп

През 2000 г. Европейският съюз прие Лисабонската стратегия, чиято основна цел е до 2010 г. европейската икономика да стане най-конкурентоспособната, динамична, базирана на знанието икономика в света.

Днес главният източник на знания и информация е интернет. Той е и основният фактор за развитие на информационното общество, което разполага с достъп до информация в глобален мащаб, с комуникационни мрежи и услуги без национални и географски ограничения.

Основният европейски документ за развитие на широколентов достъп бе стратегия i2010. Стратегията има за цел да разшири обхвата на широколентовите комуникации и да създаде общоевропейски отворен и конкурентен пазар. До 2010 г. широколентовият пренос трябваше да стане достъпен навсякъде в Европа. Във връзка с това Европейската комисия насърчаваше всяка държава-членка приоритетно да приеме и приложи национална стратегия за широколентов достъп. Повечето държави-членки вече са приели такава стратегия.

През 2010 г. Европейската комисия представи новата Европейска стратегия за бърз, устойчив и всеобхватен растеж. Европа още веднъж подчерта важната роля на широколентовия пренос за развитието на икономика, базирана на знанието и иновациите. Водещата инициатива "Дигитален дневен ред за Европа" , която е част от новата стратегия, има за цел да ускори разпространението на високоскоростен интернет и да  демонстрира ползата от дигиталния общ пазар за отделните домакинства и компании.

Българска инициатива за широколентов достъп

Проектът "ИКТ платформа за широколентов достъп за България" е създаден по подобие на инициатива, успешно приета в Австрия през 2004-2005 г. Благодарение на експертната оценка и препоръки на компаниите, участващи в проекта, през 2005 г. австрийското правителство приема ИКТ стратегия, която включва широк кръг от дейности и която може да превърне Австрия в една от петте водещи ИКТ страни в Европа.

Инициативата "ИКТ платформа за широколентов достъп за България" започна през 2006 г. Тя протече в две фази:

По време на първата фаза /2006-2007/ усилията на участниците бяха насочени към стартирането на обществен дебат за необходимостта от развитие на широколентовия пренос в България и от приемане на национална стратегия за развитието на широколентови услуги. Беше нужно да се насърчи обществената подкрепа и осъзнаване на предимствата на широколентовите технологии.

Основните участници в първата фаза бяха водещи компании и неправителствени организации от ИКТ сектора в България. Министерството на държавната администрация и административната реформа, Министерството на финансите, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/ и Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ бяха наблюдатели.

В началото на втората фаза бе подписано споразумение между Хохегер България, ИКТ Клъстер и ДАИТС.

През втората фаза основната работа бе свързана с разработка на изследване върху състоянието на широколентовия достъп на територията на България и създаването на национална програма за развитие на широколентовата инфраструктура във всички български региони. Изпълнението на програмата следва да бъде финансирано от националния бюджет.

Лидер във втората фаза на инициативата е ИКТ Клъстер. Като неправителствена организация, работеща в сферата на информационните и комуникационни технологии, ИКТ Клъстер предприема дейности за засилване на подкрепата от страна на държавните институции и за налагането на програмата за широколентовия пренос като национален приоритет.

По време на втората фаза на проекта ИКТ Клъстер разработи "Изследване на пазара за интернет услуги в България предоставяни посредством LAN мрежи" – в две части. Този документ представлява основа на националната програма за подобряване на инфраструктурата на широколентовите услуги. Той осигурява информация за основните услуги, главните доставчици и преобладаващите цени във всеки район на страната.

Втората част на изследването беше официално представена на 1 юли 2008 г. във Военния клуб на Министерството на отбраната.

През 2009 г. парламентът прие Българска стратегия за развитие на широколентов достъп. Тя бе разработена от експерти от Държавната агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/ и от представители на ИКТ Клъстер и членове на Българска инициатива за широколентов пренос.

Ведомството, което отговаря за прилагането на стратегията е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. Създадена бе работна група за разработка на пътна карта за изпълнение на стратегията, като в работния процес участват и експертите от ИКТ Клъстер.

Развитието на национална инфраструктура за широколентов достъп следва да бъде осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" управлявана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата за развитие на селските райони, ръководена от Министерството на земеделието и храните./P>

Виж всички проекти