За ИКТ Клъстер

Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии" е създадена през 2005 г. от представители на българския ИКТ бизнес за да обедини  организациите от ИКТ индустрията в България. Във фондацията членуват 10 организации (ИКТ Асоциации и ИКТ клъстери), в които членуват  повече  от 280 малки и средни предприятия  от различни сегменти на ИКТ индустрията и 6 български университети.
ИКТ Клъстер е стратегическа клъстерна инициатива на българския ИКТ бизнес.

Мисията на организацията е да работи за повишаване на конкурентоспособността на българската ИКТ индустрия чрез подкрепа  на ИКТ МСП , насърчаване развитието на клъстери и създаването на нови възможности за бизнес чрез трансгранично, между отраслови и между клъстерно сътрудничество.

Дейностите на ИКТ Клъстер са свързани с постигането на следните цели:

  1. Насърчаване прилагането на клъстерния  подход  като средство за увеличаване на конкурентоспособността  на българските ИКТ МСП;
  2. Подкрепа на индустриалното развитие и развитие на индустриите от ново поколение  чрез използване на ИКТ решения в България и региона;
  3. Подкрепа на предприемачеството, създаване  на бизнес умения, подкрепа за създаването на национална система за рисково финансиране;
  4. Създаване на нови глобални бизнес възможности на МСП в различните региони, отрасли, държави и континенти;
  5. Увеличаване на трансфера на технологии, иновации и  развитие на НИРД  в България;