Петър Статев - Председател на ИКТ Клъстер взе участие в проведената среща между Министерство на икономиката между представители на АБК и МИ

17 Февруари 2017
На 16.02.2017 г.  в Министерство на Икономиката /МИ/ се проведе среща между представители на Министерство на Икономиката и Асоциация на Бизнес Клъстерите.
 
От страна на МИ в срещата участваха:
Доц. д-р Теодор Седларски – министър на икономиката;
Г-н Васил Караиванов – съветник на министъра;
Г-жа Евелина Пенева – Главен директор на ГД “ЕФК”;
Г-жа Людмила Тозева – Началник отдел, “Програмиране, наблюдение и оценка на ОП”, ГД “ЕФК”;
Г-жа Нина Цанева – Директор “Връзки с обществеността и Протокола”, МИ.
 
От страна на АБК в срещата участваха:
Г-н Венцислав Славков – председател на УС на АБК;
Г-н Петър Статев – член на УС на АБК;
Г-н Светлин Рангелов – изпълнителен директор на АБК.
 
Г-н Славков запозна участниците с развитието на клъстерите в България, като обърна внимание на големия брой регистрирани клъстери – 298. За сравнение в страни, като Германия, Австрия, Румъния, Унгария и др. техния брой е значително по-малък. Забелязва се тендеция в годините, в които се обявяват сесии за подпомагане на клъстери, регистрациите да се увеличават лавинообразно, например през 2013 г. те са 106, през 2016 – 60, при среден брой 8-10 регистрирани клъстера годишно. В тази връзка бе отбелязано, че по предложение на АБК от МИ е въведена система за категоризация на клъстерите на “новорегистрирани”, “развиващи се” и “развити”. Приложен е и диференциален подоход за финансиране, в зависимост от степента на развитие на съответния клъстер.
Г-н Славков изказа задоволство от съвместната работата през последните две години с екипа на МИ, мнение, което бе подкрепено и от г-н Петър Статев.
Дискутиран бе и въпросът за възможността АБК да представлява федералната асоциация на средния и малък бизнес в Германия /BVMW/. Темата за представител на BVMW в България е била поставена по време на посещението на Президента Радев и г-н Седларски в Берлин. Решено бе този въпрос да се консултира в оперативен порядък със СТИВ – Берлин.
 
 
От своя страна г-н Статев постави въпроса относно проблеми възникнали при подаване на документи по електронен път, за редица конкурсни сесии – както по ОПИК, така и по Националния Иновационен Фонд. За устойчивото решаване на проблема, бе предложено на МИ експертна помощ от водещи специалисти в ИКТ клъстер. Поставен бе и въпросът, за недопускането до текущия конкурс, на клъстерни организации регистрирани в обществена полза – практика противоречаща на принципите на съвременния социално отговорен бизнес и европейска практика. Представителите на МИ споделиха, че затруднението по този въпрос идва от Министерство на финансите. Общото желание бе, за следващите сесии това да бъде регулирано по подходящ начин, така че клъстери членове на АБК с такъв статус да не бъдат ощетявани.
 
Страните се обединиха около нуждата и желанието да бъде осъществяван подходящ, навременен и ефективен мониторинг върху резултатите от финансирането и се договориха да продължат диалога за намиране на ефективни и своевременни решения на поставените въпроси.
 
Във връзка с подготовката на документите за следващия конкурс за иновативни клъстери, г-н Петър Статев посочи, че съществено предизвикателство пред Българската индустрия е прехода към автоматизирани и ефективно управляеми производствени процеси. Предложено бе фокусът на следващия конкурс за клъстери да са именно принципите заложени в модела за преход към Industry 4.0.
Покажи всички новини