ПОКАНА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ

16 Ноември 2018
ПОКАНА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНО РЕШЕНИЕ

На основание чл.49, ал.2, т.2 от ЗЕСЕСИФ и във връзка с писмо на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, изх. № 99-00-2-970/14.11.2018 г.,

 

ИКТ Клъстер отправя покана за участие в конкурс за внедряване на „интелигентни“ и иновативни решения в рамките на проекта SMART FACTORY HUB и в съответствие точка 6.2 от приложената документация, с две обособени позиции:

 

Обособена позиция 1.: Предоставяне на демонстрационен проект по внедряване на иновативно решение на стойност 14 668 лева с ДДС.

Обособена позиция 2.: Предоставяне на демонстрационен проект по внедряване на иновативно решение на стойност 14 668 лева с ДДС.

 

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. По аргумент чл.46. ал.4 от ЗОП кандидатът може да подава оферта само по една от обособените позиции.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за подаване на оферти.

Документите можете да изтеглите от тук: ДОКУМЕНТАЦИЯ

Покажи всички новини